• Людям із порушенням зору
  • A-
    A+
Загальна інформація

І Н Ф О Р М А Ц І Я    П Р О   З А К Л А Д


Документ Зміст
1. Статут Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
3. Структура та органи управління закладу освіти VIII. Управління дошкільним закладом ( витяг із статуту ДНЗ )

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Заводською міською радою.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює директор, що призначається і звільняється з посади відділом освіти райдержадміністрації з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

– видає у межах своєї компетентності накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– затверджує штатний розклад за погодженням із РВО;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, протипожежних норм і правил,

охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ на загальних зборах колективу та батьків;

8.3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

– розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

– організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, трудового педагогічного досвіду;

– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради становить не менше 4- х скликань на рік.

8.4.Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу 30 чоловік,

батьків 125 чоловік, не менше 50% від загальної кількості.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

– приймають статут, зміни і доповнення;

– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5.У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів

– / працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші/. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

4. Кадровий склад закладу освіти
Посада Кількість одиниць
1 Завідувач 1,0
2 Вихователь-методист 0,50
3 Сестра медична старша 1,0
4 Сестра медична з дієтичного харчування дітей 0,25
5 Завідувач господарством 1,0
6 Вихователь 7,2
7 Практичний психолог 0,50
8 Музичний керівник 1,0
9 Кухар 2,0
10 Підсобний робітник 1,0
11 Прибиральник приміщень 0,50
12 Каштелян 0,50
13 Машиніст із прання та ремонту спецодягу/білизни/ 1,0
14 Помічник вихователя 4,75
15 Електромонтер 0,50
16 Двірник 1,0
17 Сторож 3,0
18 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель 0,50
27,20
5. Перелік освітніх програм Заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля». Рекомендовано МОН України ( лист від 09.12.211 р. №1/11-11601).
Освітня програма закладу. / Розміщено у розділі Нормативне забезпечення /.
6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти засновником Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
7. Проектна потужність закладу та фактична кількість дітей Проектна потужність – 99 дітей. На 1 вересня 2020 року перебуває 89 дітей.
8 Мова освітнього процесу Українська.
9. Наявність вакантних посад На поточний період вакантних посад немає.
10. Матеріально- технічне забезпечення закладу Матеріально-технічне забезпечення закладу
здійснюється власником – Заводською міською радою.

ДНЗ має належну матеріально
– технічну базу:

– навчальний та технологічний корпуси, індивідуальну газову топкову,
ігрові майданчики для кожної групи, міні
-стадіон,
городню ділянку;

– харчоблок забезпечений необхідним обладнанням для зберігання продовольчої сировини, здійснення технологічних процесів, приготування та видачі
страв відповідно до вимог НАССР, але приміщення гарячого цеху потребує капітального ремонту;

– пральня і каштелянська знаходяться у вивільненому приміщенні, забезпечені сучасними пральними машинами, прасками, окремим місцем для сушіння білизни та спецодягу;

– медичний кабінет оснащений відповідно до вимог МОЗ, забезпечений необхідними медикаментами, обладнання частково потребує заміни;

– кабінети практичного психолога та вихователя
– методиста розміщені у пристосованих
приміщеннях, забезпечені комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет, музичним центром, проектором та переносним екраном;

– музична зала оснащена двома музичними центрами, музичними інструментами, проектором інтерактивної підлоги, костюмерною;

– гімнастична зала забезпечена спортивним обладнанням, але деяке потребує оновлення;

– групові кімнати забезпечені необхідними
меблями ( 100 % оновлені ), ігровими осередками, посудом, електробойлерами, постільною білизною, килимками, прибиральним інвентарем, миючими засобами, телевізорами;

– ігрові майданчики поповнено новим сучасним обладнанням;

– у закладі проведено пожежну сигналізацію, наповнено пожщити інвентарем, придбано необхідну кількість вогнегасників; є потреба у придбанні дитячих засобів індивідуального захисту ( респіраторів );

– асфальтове покриття алей на території закладу потребує часткового ремонту.

Заводська міська рада завжди оперативно реагує на потреби закладу.
11. Результати моніторингу якості освіти Атестаційна експертиза ДНЗ проведена з 25 жовтня по 4 листопада 2016 року відділом освіти Лохвицької районної державної адміністрації.
12. Річний звіт про діяльність закладу освіти Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
13. Правила прийому до закладу освіти Розміщено у розділі Черга на зарахування.
14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами У закладі відсутні особи з особливими освітніми потребами.
15. Розмір плати за харчування З 01.01.2021 р. плата за харчування становить 23 грн.: 60% оплачують батьки ( 14 грн. ), 40% – міська рада ( 9 грн. ). Від плати за харчування звільняються: на 100 % – батьки ( або особи, що їх замінюють), що мають статус малозабезпеченої родини, діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти учасників ООС; на 50% – батьки ( або особи, що їх замінюють) у сім’ях, де троє і більше дітей. ( Рішення виконавчого комітету Заводської міської ради від 15.01.2021 р. № 6 « Про встановлення вартості харчування» ).
16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання. Додаткових освітніх та інших послуг заклад не надає.
17. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу ( цькуванню ) в закладі освіти Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
18. Порядок подання та розгляду ( з дотриманням конфіденційності ) заяв про випадки булінгу (цькування ) в закладі освіти Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
19. Порядок реагування на доведені випадки булінгу ( цькування ) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу ( цькування ) Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
20. Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів Розміщено у розділі Нормативне забезпечення.
21. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості Упродовж року благодійну допомогу заклад не отримував.
22. Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством Упродовж року кошти з інших джерел заклад не отримував.
23. Знаходження закладу на мапі Розміщено у розділі Контакти.